S.N. Title Submitted By Published Date
1. ताजा लिचि फल विक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Bagbani 2024-04-12 View Notice
2. ताजा आँप फल विक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Bagbani 2024-04-12 View Notice
3. सूची दर्ता सम्वन्धी मसलाबाली विकास केन्द्र 2023-08-15 View Notice
4. ताजा फल विक्रि स्वीकृती मसलाबाली विकास केन्द्र 2023-04-25 View Notice
5. दोस्रो पटकको सूचना मसलाबाली विकास केन्द्र 2023-04-17 View Notice
6. ताजा फल विक्रि मसलाबाली विकास केन्द्र 2023-04-02 View Notice
7. सूची दर्ता सम्वन्धी मसलाबाली विकास केन्द्र 2022-07-25 View Notice