क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. ताजा लिचि फल विक्रि स्वीकृती Bagbani २०२४-०५-१० सूचना हेर्नुहोस्
२. ताजा फल आँप विक्रि स्वीकृती Bagbani २०२४-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
३. ताजा लिचि फल विक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोस्रो पटकको सूचना Bagbani २०२४-०४-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४. ताजा लिचि फल विक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Bagbani २०२४-०४-१२ सूचना हेर्नुहोस्
५. ताजा आँप फल विक्री कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना Bagbani २०२४-०४-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६. सूची दर्ता सम्वन्धी मसलाबाली विकास केन्द्र २०२३-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७. ताजा फल विक्रि स्वीकृती मसलाबाली विकास केन्द्र २०२३-०४-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८. दोस्रो पटकको सूचना मसलाबाली विकास केन्द्र २०२३-०४-१७ सूचना हेर्नुहोस्
९. ताजा फल विक्रि सम्वन्धी सूचना मसलाबाली विकास केन्द्र २०२३-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सूची दर्ता सम्वन्धी मसलाबाली विकास केन्द्र २०२२-०७-२५ सूचना हेर्नुहोस्